muharrem ince

muharrem ince

Tümünü Göster [28]

32143 #3  #32143
israil ile ilgi iktidar partisine 14 soru sorup iktidar partisini susupus eden yalova milletvekili.

iktidar partisine sorduğu o 14 soru:

1) is­ra­il’­in na­to tat­bi­kat­la­rı­na ve­to­su­nu han­gi hü­kü­met kal­dır­dı?

is­ter­se­niz se­çe­nek ko­ya­yım: a) chp hü­kü­me­ti. b) akp hü­kü­me­ti.

2) israil'in oecd üye­li­ği­ne ve­to­yu kim kal­dır­dı, han­gi hü­kü­met kal­dır­dı?

3) “tep­kim is­ra­il dev­let baş­ka­nı­na de­ğil, mo­de­ra­tö­re­di­r” kim de­di?

4) da­ni­mar­ka­’da uçak­tan in­di­ğin­de, is­ra­il da­ha özür di­le­me­den “si­yo­nizm ko­nu­sun­da yan­lış an­la­şıl­dı­m” kim de­di?

5) ma­vi mar­ma­ra bas­kı­nın­da yurt­taş­la­rı­mız ölürken, üç şar­tı­mız var­dı; özür di­le­ne­cek, taz­mi­nat öde­ne­cek ve gaz­ze­’ye ab­lu­ka kal­ka­cak­tı. taz­mi­na­tı, ai­le­ler ka­bul et­me­di. pe­ki, bu özür na­sıl di­len­di?

oba­ma­’nın ya­nın­dan te­le­fon­la ara­nı­yor, özür di­le­ni­yor. bu ses kay­dı­nı du­yan var mı? bu na­sıl bir özür­dür? dün­ya ta­ri­hin­de böy­le bir özür var mı? ‘o yıldızı alan kim?’

6) “is­ra­il’­de nük­le­er si­lah var mı?” di­ye ya­pı­lan oy­la­ma­da çe­kim­ser han­gi ül­ke kal­dı? çe­kim­ser ka­lan ül­ke­nin baş­ba­ka­nı kim­di?

7) ab­d’­de ya­hu­di lo­bi­le­rin­den dün­ya­da­ki tek müs­lü­man, da­vut yıl­dı­zı­’nı alan kim? bunu alan dün­ya­da­ki tek müs­lü­man kim?

8) 13 şu­bat 2009’da ge­nel baş­kan yar­dım­cı­nız hü­se­yin çe­lik im­za­sıy­la bü­tün okul­la­ra gön­de­ri­len ge­nel­ge­de “is­ra­il mal­la­rı­nı boy­kot et­me­yi­n” den­ildi mi?

9) su­ri­ye sı­nı­rın­da­ki o ma­yın­lı ara­zi­le­ri is­ra­il­li fir­ma­la­ra ve­re­cek­si­niz de­di­ği­miz­de, bu kür­sü­ye ge­lip: “si­zi gi­di ya­hu­di düş­man­la­rı­” di­ye bi­ze par­mak sal­la­yan ve­kil­ler kim­ler­di?

10) kü­re­cik ki­mi ko­ru­yor? kü­re­cik, is­ra­il’­e hiz­met edi­yor mu?

11) is­ra­il, su­ri­ye uçak­la­rı­nı vur­mak için tür­ki­ye ha­va sa­ha­sı­nı kul­lan­dı mı?

12) tür­ki­ye, is­ra­il uçak­la­rı­na ya­kıt sağ­la­yan ül­ke mi?

13) fi­lis­ti­n’­i des­tek­le­yen bir su­ri­ye var­dı. or­ta do­ğu­’da den­ge­ler böy­le ku­ru­lu­yor­du. ken­di der­di­ne düş­müş bir su­ri­ye­’yi siz oluş­tur­madınız mı?

14) tür­ki­ye cum­hu­ri­ye­ti­’nin onu­ru kı­rıl­dı. is­ra­il’­de bü­yü­kel­çi otur­ma dü­ze­nin­de aşa­ğı­la­na­rak, kol­tu­ğu da­ha dü­şük ya­pı­la­rak, bir baş­ka dip­lo­ma­tik böy­le bir olay ha­tır­lı­yor mu­su­nuz?
(0)Tümünü Göster [28]

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

fethiye escort dikmen uydu elektronik
Son Yapılan Yorumlar: